Payday Loans
Лабораторије Лабораторија за испитивање земљишта
Лабораторија за испитивање физичких и хемијских особина земљишта ПДФ Штампа Ел. пошта

Лабораторија за испитивање физичких и хемијских особина земљишта опремљена је најсавременијом опремом, која обухвата следеће апарате и уређаје:

 • Liquid water isotope analyzer
 • Spectrophotometar UV – 1800
 • Calcimeter 08. 53
 • Jenwey plamenifotometar PEP -7
 • Мобилна лабораторија - комплет за испитивање на микро и макро-нутријенте и pH

У лабораторији се врше следеће анализе:

Механичка анализа узорака земљишта:

 • Одређивање механичког састава
 • Одређивање специфичне густине земљишта
 • Одређивање запреминске густине земљишта
 • Одређивање укупне порозности земљишта
 • Одређивање хидролимита (максималан водни капацитет, ретенциони водни капацитет, лентокапиларна влага, влажност венућа, хигроскопска влага)
 • Одређивање коефицијента филтрације


Хемијска анализа узорака земљишта и воде:

 • Одређивање садржаја хумуса и укупног азота по Кјелдал-у
 • Одређивање лакоприступачног калијума и фосфора у земљишту (oдређивање хумуса, азота, лакоприступачног калијума и фосфора, као главних чинилаца плодности)
 • Одређивање садржаја CaCO3 - калцијум карбонат утиче на низ физичких и хемијских особина земљишта и утиче на избор (сорте) гајене културе
 • Одређивање pH у води и калијум хлориду (одређивање активне и разменљиве киселости указује на производну способност земљишта, а у пракси има значај у примени ђубрива и за решавање питања калцификације)
 • Одређивање Ca, Mg, К и Na методом пламене фотометрије (утврђивање недостатка неког елемента или засољавања земљишта, односно потенцијалног загађења)
 • Одређивање садржаја соли у земљишту мерењем електричне проводљивости водног екстракта земљишта (утврђивање заслањености тј. алкалности земљишта), сатурациони екстракт, адсорптивни комплекс
 • Анализа воде и водног екстракта земљишта методом атомске апсорпционе спектрофотометрије (одређивање свих облика азота, фосфора, бора, силицијума, гвожђа, мангана); утврђивање недостатка неког елемента, ради правилног избора количине и типа ђубрива или потенцијалног загађења
 • Одређивање изотопског састава стабилних изотопа воде гасно-масеним спектрофотометром (одређивање старости воде, односно утврђивање њеног порекла)

 

Теренска истраживања обухватају следеће активности:

 • Проспекција терена и избор локација за узимање узорака земљишта и воде
 • Узимање узорака земљишта у поремећеном (за одређивање текстуре, тренутне влажности) и непоремећеном стању (за одређивање запреминске масе, порозности, капацитета задржавања воде)
 • Узимање узорака површинских и подземних вода
 • Транспорт и чување узорака
 • Прикупљање података потребних за прорачун водног биланса
 • Прикупљање потребних (метеоролошких) података
 • Мерење земљишне влаге - профилна сонда и wet сензор са HH2 читачем
 • Мерење температуре и нивоа подземне воде применом уређаја типа diver

 

1 2 3 4 5 6 7
 

video_buton_kratki

RocketTheme Joomla Templates