Payday Loans

Генерални пројекат прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода туристичког центра „Копаоник“ - I фаза

Наручилац: ЈП Србијаводе Одговорни пројектанти: Миодраг Поповић, дипл. грађ.инг., Владимир Јеленкови...

Студија подземних изворишта водоснабдевања за потребе Генералног плана Града Лесковца 2010-2020.

Инвеститор: The Urban Institute, WashingtonРуководилац: Зоран РаденковићУчесници: Зоран Раденковић, ...

Идејни пројекат проширења изворишта „Петроварадинска Ада“ изградњом водозахвата поред реке

Инвеститор: ЈКП."Водовод и канализација"- Нови СадКоординатор пројекта: Душан Ђурић, дипл.инж.грађ.О...

Претходна студија оправданости са генералним пројектом централног постројења за пречишћавање отпадних вода дела Новог Сада на левој обали Дунава (400.000 ЕС)

Инвеститор: ЈКП Водовод и канализација Нови СадОдговорни пројектанти:Бранислав Хиба, дипл.инг.грађ.,...

Канализациони колектор - интерцептор "Ушће - Велико Село" (деоница km 5+587 до km 12+639)

Канализациони колектор - интерцептор "Ушће - Велико Село" (деоница km 5+587 до km 12+639) ...

Студија оправданости са Идејним пројектом за постројење за пречишћавање отпадних вода града Лесковца (100.000 ЕС)

Инвеститор: ЈКП Водовод, Лесковац Одговорни пројектанти:Владимир Јеленковић, дипл.инг.технол.,Бранис...

Идејни пројекат каналисања и пречишћавања отпадних вода прве фазе туристичког центра „Јабучко Равниште“ на Старој планини

Инвеститор: ЈП Стара ПланинаОдговорни пројектанти:Владимир Јеленковић, дипл.инг.технол.,Миодраг Попо...

Студија изводљивости и оцена утицаја на животну средину за пројекат отпадних вода у Никшићу

Инвеститор: ЈП Водовод и канализација НикшићОдговорни пројектанти:Владимир Јеленковић, дипл.инг.техн...

Претходна студија оправданости са генералним пројектом београдског канализационог система

Инвеститор: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу БеоградаОдговорни пројектанти:Бранислав Хиб...

 • Генерални пројекат прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода туристичког центра „Копаоник“ - I фаза

  среда, 16 јануар 2013 12:43
 • Студија подземних изворишта водоснабдевања за потребе Генералног плана Града Лесковца 2010-2020.

  понедељак, 14 јануар 2013 16:05
 • Идејни пројекат проширења изворишта „Петроварадинска Ада“ изградњом водозахвата поред реке

  понедељак, 14 јануар 2013 14:08
 • Претходна студија оправданости са генералним пројектом централног постројења за пречишћавање отпадних вода дела Новог Сада на левој обали Дунава (400.000 ЕС)

  понедељак, 16 август 2010 14:36
 • Канализациони колектор - интерцептор "Ушће - Велико Село" (деоница km 5+587 до km 12+639)

  петак, 02 јул 2010 17:18
 • Студија оправданости са Идејним пројектом за постројење за пречишћавање отпадних вода града Лесковца (100.000 ЕС)

  понедељак, 16 август 2010 14:38
 • Идејни пројекат каналисања и пречишћавања отпадних вода прве фазе туристичког центра „Јабучко Равниште“ на Старој планини

  понедељак, 16 август 2010 14:44
 • Студија изводљивости и оцена утицаја на животну средину за пројекат отпадних вода у Никшићу

  понедељак, 16 август 2010 14:42
 • Претходна студија оправданости са генералним пројектом београдског канализационог система

  понедељак, 16 август 2010 14:42
 • Студија утицаја ХЕ "Ђердап I" на извориштe подземних вода Београда (II б фаза)

  петак, 02 јул 2010 16:41
Заводи Завод за водоснабдевање, канализацију и заштиту вода
Завод за водоснабдевање, канализацију и заштиту вода ПДФ Штампа Ел. пошта

alt

Завод за водоснабдевање, канализацију и заштиту вода бави се комплексном проблематиком у овој области, која се најконцизније може сагледати кроз четири целине:

-    Решавање проблематике ПОДЗЕМНИХ ВОДА; активности:

 • Спровођење теренских мерења, осматрања и анализе подземних вода
 • Идентификација режима подземних вода
 • Хидродинамичка истраживања у области струјања подземних вода, применом аналогних и математичких модела, као и прогноза режима и квалитета подземних вода у природним условима и условима примене различитих програма експлоатације или техничких мера за регулисање режима подземних вода
 • Моделирање течења подземних вода у различитим аквиферима и срединама
 • Студије утицаја система бунара и галерија на режим подземних вода
 • Студије вештачког прихрањивања издани (ефекти инфилтрације)
 • Заштита ресурса подземних вода од пркомерне експлоатације и деградације
 • Процена антропогених активности на квалитет и квантитет подземних вода
 • Испитивања загађења подземних вода и изналажење мера за санацију
 • Студије филтрације и процуривања код хидромеханичких објеката
 • Проблеми подземних вода у рудницима


-    Решавање проблематике ВОДЕ ЗА ПИЋЕ; активности:

 • Истраживање потенцијалних извора за водоснабдевање
 • Израда студија о дугорочним потребама за водом
 • Израда студија и пројеката система за водоснабдевање (захвати, пумпне станице, тунели, цевоводи, резервоари)
 • Пројекти рехабилитације и унапређења постојећих водоводних система
 • Израду студија и пројеката постројења за третман воде за пиће, као и припрему за одговарајуће индустријске намене
 • Пружање консултантских услуга, ревизије, надзора


-    Решавање проблематике ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА; активности:

 • Израда студија количина и квалитета отпадних вода
 • Математичко моделирање канализационих система
 • Израда студија течења у канализационим системима (комбиновани, гравитациони и системи под притиском)
 • Израда студија и пројеката канализационих система (употребљених и атмосферских вода)
 • Израда студија и пројеката постројења за третман отпадних вода
 • Пружање консултантских услуга, ревизије, надзорa


-    ЛАБОРАТОРИЈА И СЛУЖБА ЕКОЛОГИЈЕ; активности:

 • Спровођење теренских истражних радова и мерења квалитета и количина вода
 • Моделирање квалитета вода
 • Испитивања самопречишћавајућих карактеристика река и аквифера
 • Контрола ефлуената из система за пречишћавање отпадних вода (комуналних и индустријских)
 • Предлог мера за заштиту вода од загађења
 • Помоћ и консултантске услуге у припреми регулативе везане за квалитет вода
 • Помоћ и консултантске услуге у случајевима акцидената
 • Референтна истраживања о стању животне средине (еколошка истраживања, биодиверзитет, физичке и хемијске карактеристике тла, воде и ваздуха)
 • Идентификација извора загађења
 • Процена утицаја растуће урбанизације, интензивног саобраћаја, развоја пољопривреде и индустрије на водне ресурсе
 • Планирање и примена мера за спречавање загађења површинских и подземних вода
 • Студије утицаја хидротехничких објеката на животну средину и екосистем
 • Процена утицаја отпадних вода на карактеристике водних ресурса
 • Мере за заштиту екосистема - управљање животном средином
 • Међународна сарадња у области заштите животне средине у оквиру речних басена
 

video_buton_kratki

RocketTheme Joomla Templates