Payday Loans
Current Activities Hydro Engineering History Forum Hydro Engineering Areas River Regulation and Flood Protection
History of Watercourse Regulation and Flood Protection Activities PDF Print E-mail

Увод

Поплаве на рекама су природни феномени који далеко превазилазе оквире водопривреде и хидротехнике. Реке су одувек привлачиле људе и са изградњом приобалних насеља имале значајан утицај на развој цивилизације. Становништво поред водотока се често суочавало са поплавама, тако да су људи били принуђени да траже заштиту од великих вода. Отуда је развој водопривреде и хидротехнике у великој мери био повезан са одбраном од поплава.

На територији Србије, са развијеном хидрографском мрежом, поплаве су биле неминовне, тако да су приобална подручја већих и мањих река често била угрожена од великих вода. Највише проблема су проузроковале поплаве већих река – Дунава, Саве, Јужне, Западне и Велике Мораве, због величине плавних зона и приобалних насеља. Поплаве на мањим рекама су, у историјској ретроспективи, су биле мање значајне, јер су насеља грађена изван домашаја великих вода. Међутим, са развојем друштва и повећањем броја становника и поплаве на мањим водотоцима прузрокују све веће штете, тако да и њих мора да обухвати систем заштите од вода.

Активности у области одбране од поплава су нераздвојно повезане са проблематиком уређења водотока, јер се регулисањем река у великој мери решава и контрола протицаја великих вода и заштита од поплава. Отуда је логично да су се и у Србији паралелно развијале обе активности. Историјат ових делатности на територији Србије почиње крајем XIX и почетком XX века. Пројектовање и извођење радова на регулацији река и заштити од поплава почиње најпре на подручју Војводине, што је било условљено познатим историјским, социјалним и економским разлозима. У том оквиру, приоритет су имале велике реке, пре свих Дунав и Тиса. У централној Србији, активности у области одбране од поплава уређења водотока почињу знатно касније, у другој половини XX века.

Као што је познато, уређење водотока је врло комплексна хидротехничка делатност, као укључује више теоријских дисциплина – хидрологију, хидраулику и псамологију, као и практичних аспеката технологије извођења регулационих радова. Отуда техничка документација за регулисање водотока и одбрану од поплава мора да обухвати све те аспекте. Поред тога, ова област обухвата и неке специфичне проблеме – одбрану од леда на рекама, као и студије подводних прелаза гасовода и нафтовода преко речних корита. Најзад, овој области се може прикључити и општа проблематика водопривредних студија – водопривредних основа појединих региона, водопривредних решења специфичних проблема и др. У наредном приказу, проблематика одбране од поплава и уређења водотока је сисрематизована по следећим областима :

• Уређење водотока и одбрана од поплава
• Речна хидраулика и морфологија
• Хидролошке студије
• Истраживање речног наноса
• Режим леда и одбрана од леда
• Хидротехничке студије подводних прелаза гасовода и нафтовода
• Водопривредне студије

Уређење водотока и одбрана од поплава

Документација у области уређења водотока и одбране од поплава обухвата студије, генералне, идејне и главне пројекте регулација за реке у Србији, као и за водотоке изван Србије- бивше републике СФРЈ, као и пројекте за Либију. Највећи део ове документације је урађен у Институту "Јарослав Черни", док је мањи део израђен у другим хидротехничким организацијама ( "Енергопројекту", "Хидропројекту" и др.). Наредни преглед студија, генералних, идејних и главних пројеката регулације за реке у Србији и изван Србије је систематитован по хронолошком редоследу.

Студије, генерални, идејни и главни пројекти регулације за реке у Србији

(1930, 1958,1961,1963, 1967, 1973, 2005) Пројекти регулације Велике Мораве
(1948) Основни пројект доње Дрине
(1950) Пројекат регулације Црног Тимока
(1958, 1971) Студија уређења Саве од Београда до Загреба
(1962) Пројекат регулације Тамнаве и Уба
(1982 -1984) Студија уређења Саве од км 50 – 207
(1959) Студија регулације Тамиша
(1961) Уређење Сланкаменског сектора Дунава
(1962) Студија регулације Ситнице
(1963) Идејно решење уређења реке Дунав на сектору од км 1048 – 1433, са освртом на пловидбу Дунавом
(1965) Студија Дунава за пловидбу
(1966- 1977) Уређење Дунава за пловидбу на секторима Вемељ – Петреш, Бељарица, Аљмаш, Стаклар, Мохово, Нештин –Сусек, Сремски Карловци –Футог и Даљ
(1967) Студија о уређењу и комплексном коришћењу пловних водотока Југославије
(1969) Студија регулације Тамиша
(1970) Студија хидротехничких проблема Дунавграда
(1970) Пројекат регулације Белог Дрима
(1971) Пројекат регулације Белог Тимока
(1973) Елаборати за багеровање шљунка и песка из корита Дунава на км 1091 – 1104
(1973) Пројекат регулације Црнице
(1973,1988, 2009)) Пројекти регулације Јадра
(1974) Пројекат регулације Ђетиње
(1975, 1986) Пројекат регулације Тисе
(1974) Пројекат регулације Лугомира
(1975) Пројекат регулације Топчидерске реке
(1976) Идејни пројекат хидротехничког уређења индустријске зоне у Панчевачком риту
(1976) Студија уређења Саве и Дунава на подручју Београда
(1977) Пројекат регулације Југословенског дела сектора Дунава од заједничког интереса (Км 1433 – 1333)
(1977 – 1981) Студија радова и мера за смањење штета од поплава у сливу Велике Мораве
(1979) Студија хидротехничког уређења Потамишја
(1979) Идејно решење заштите од поплава на Нери
(1979) Истражни радови, студија и идејно решење хидротехничког уређења Великоселског рита
(1980, 1991) Уређење Дунава за пловидбу на сектору Апатин
(1982) Студија о могућности експлоатације материјала из корита Дунава од Доњег Милановца до југословенско-мађарске границе
(1983) Пројекат регулације Добраве
(1986) Пројекат регулације Тамиша
(1986) Пројекат регулације Власине
(1987, 1992, 2006) Пројекти регулације Пека
(1987) Пројекат регулације Сврљишког Тимока
(1988) Пројекат регулације Витовнице
(1986 -1988) Пројекти брана и акумулација у функцији одбране од поплава (Бела река, Хајдучки поток, Ресник)
(1974, 1980, 1996, 1998, 2004) Пројекти регулације Млаве
(1988) Студија уређења Дунава на сектору од југословенскоо –мађарске границе до Вуковара
(1988) Генерално решење београдског хидрочвора
(1989,1991,1995,1998) Пројекти регулације Дрине
(1991) Идејни пројекат регулације Западне Мораве и притока кроз Пожешку долину
(2005) Генерални пројекат уређења Јужне Мораве од Грделице до састава са Западном Моравом
(2007) Генерални пројекат уређења Велике Мораве од састава Јужне и Западне Мораве до ушћа у Дунав
(2008) Генерални пројекат уређења Западне Мораве
(2010,2011) Пројекти регулације Караша
(2012) Идејни пројекат уређења Колубаре
(2012) Генерални пројекат заштите Београда од великих вода Саве и Дунава
(2012) Прелиминарна анализа могућности багерововања на Дрини, Јужној, Западној и Великој Морави

Пројекти регулације за реке изван Србије

(1919) Подаци за регулацију Саве и мелиорацију Посавља
(1948) Основни пројекат реке Брегалнице
(1964, 1967) Студије регулације за реку Вардар
(1967) Пројекат регулације реке Бојане
(1973) Пројекат регулације "Charruba and Sammulus" - Либија
(1974) Пројекат регулације "25 vadis in Tobruk area"-Либија
(1974) Пројекат регулације "Wadi al Megenin" - Либија

1 2

Речна хидраулика и морфологија

(1962) Хидрауличка студија постојећег стања ушћа Саве у Дунав
(1963) Прорачун линија успора Дунава и притока у условима рада ХЕ Ђердап
(1964) Прорачун деформације корита Дунава за 25 година рада ХЕ Ђердап
(1967) Концепције и достигнућа у реч хидрулици
(1969)Унапређење примене математичких метода у речној хидраулици
(1972) Хидрауличке анализе варијантних решења уређења Тисе
(1975) Извештај о анализи морфолошких промена на сектору Дунава ХЕ Ђердап – ушће Тимока
(1978) Хидрауличке студије устава Српски Милетић, Врбас и Бездан
(1975) Хидрауличко – псамолошка анализа регулације Колубаре
(1978) Хидрауличка анализа за два сектора Драве
(1981, 1986) Морфолошке промене корита Дунава, Саве и Тисе у зони акумулације ХЕ Ђердап
(1981) Прорачун успорених нивоа воде Дунава за режим ХЕ Ђердап 69,5 -63

Хидролошке студије

(1956) Хидрологија слива Велике Мораве
(1958) Хидрологија Власинског језера
(1958) Студија режима Дунава
(1959) Хидрологија Лепенице и Топлице 1959
(1960) Хидролошка студија Дунава од мађарске границе до Богојева
(1960) Биланс и режим вода у сливу Саве и Дунава1960
(1960) Биланс и режим вода у сливу Велике Мораве
(1960) Биланс и режим вода реке Дрине
(1960) Хидролошка студија Млаве
(1966) Хидролошке подлоге за Дунав, Саву, Тису и Велику Мораву
(1967) Хидролошке студије Височице (Завој), Ветернице (Барје), Моравице (Бован)
(1967) Хидролошка студија Скадарског језера, Бојане и Дрима
(1968) Хидрологија Банатских водотока
(1968) Хидролошка студија Белог Дрима
(1969, 1976) Хидролошка студија реке Саве
(1971) Хидролошко разматрање Тисе
(1971) Хидролошка студија Нишаве
(1975) Хидролошко – хидрауличка истраживања на Сави код Кршког
(1977) Хидролошки биланс Дунава
(1978) Хидролошка студија река Караш и Нера
(1979) Хидролошка студија Ђетиње
(1984 -1990) Симулациони модел слива Саве

Анализа поплава на рекама у Србији

(1958,1960) Студија поводња Велике Мораве
(1965) Извештај о одбрани од поплаве 1965. године
(1978) Прорачун поплавних таласа и деформације корита код токова сложеног попречног пресека
(1981) Студија настанка и еволуције поплаве 1981. године

3 4

Истраживања наноса на рекама у Србији и иностранству

Значајније студије наноса

(1958) Таложење наноса у зони успора Ђердапске акумулације
(1963) Режим наноса Дунава и притока у условима рада ХЕ Ђердап
(1963) Идејни пројекат ХЕПС Ђердап – Транспорт наноса Дунава и притока
(1968) Студија наноса за Главни пројекат ХЕ Ђердап
(1970) Анализа режима наноса реке Љиг
(1981) Студија таложења наноса у акумулацији ХЕ
(1981) Студија наноса Тисе
(1988) Режим наноса Дрине на сектору Зворник –Ушће
(2007) Режим наноса Дунава 2007

(1967) Студија режима наноса Вардара
(1971) Студија наноса у Army Canal
(1971) Студија режима наноса реке Chira-Piura

Студије засипања акумулација

(1955) Засипање Грошничког акумулације
(1956) Засипање и испирање акумулација Овчар Бања и Међувршје
(2003) Студија заштите акумулација са хидроенергетском наменом од засипања речним и уношења површинског наноса

5 14

Мерења наноса на рекама у Србији
(1958) Моравица, Рзав, Расина, Белица, Скрапеж, Ђетиња
(1959) Лепеница, Лугомир, Црница, Ресава
(1963 – 2012) Дунав у зони успора ХЕ Ђердап
(1973 – 2012) Сава у зони успора ХЕ Ђердап
(1973 – 2012) Тиса у зони успора ХЕ Ђердап
(1968 - 1970) Дунав на секторима Бездан –Богојево , Нештин – Сусек, Мохово
(1962 -1972) Банатски водотоци
(1974- 2000) Топчидерска река и притоке

Мерења наноса на рекама изван Србије

(1954) Пива, Тара
(1967) Вардар
(1968) Драва
(1975) Сава (код НЕ Кршко)

Режим леда, одбрана од леда и утицај леда на објекте у речном кориту

(1970) Студија одбране од ледених поплава у условима ХЕ Ђердап
(1972) Пројекат 5-годишњих осматрања, мерења и студијских проучавања зимског режима Дунава и притока
(1974) Студија о могућем утицају леда на стубове моста Бездан –Батина
(1974) Студија о могућем утицају леда на стубове моста Смедерево – Ковин
(1978) Анализа утицаја леда на пристан за претовар у Смедереву
(1981) Студија технологије и организације одбране од леда на Југословенском сектору Дунава
(1999) Студија технологије и организације одбране од леда на Дунаву, главним притокама и банатским водотоцима
(2010) Студија варијанти одбране од леда на Дунаву кроз Србију 2010
(1972 – 2012) Студијски извештаји о зимском режиму Дунава и притока

6 7

Хидротехничке студије подводних прелаза нафтовода и гасовода

(1973) Истражни радови и хидролошко –хидрауличке анализе за подводни прелаз магистралног гасовода преко реке Тисе код Сенте
(1974) Истражни радови и хидролошко –хидрауличке анализе за подводни прелаз магистралног гасовода преко реке Дунава код Батајнице
(1976) Подводни прелаз југословенског нафтовода на Дунаву код Сотина
(1976) Подводни прелаз југословенског нафтовода на Тиси код Титела
(1976) Подводни прелаз југословенског нафтовода на Драви код Д. Дубраве и Голе (1976) Подводни прелаз југословенског нафтовода на Сави код Босанског Брода, Рушчице и Сиска
(1976) Подводни прелаз југословенског нафтовода преко Муре код Мурског Средишћа
(1988) Подводни прелаз гасовода преко Велике Мораве код Мијатовца
(1988) Подводни прелаз гасовода преко Црнице код Бошњана и Поповца
(1988) Подводни прелаз гасовода преко Раванице код Ћуприје
(1988) Подводни прелаз гасовода преко Јужне Мораве код Сталаћа
(1988) Подводни прелаз гасовода преко Западне Мораве код Сталаћа, Крушевца и Чачка

Водопривредне студије
(1953) Водопривредна основа слива Ветернице
(1954) Водопривредна основа слива Белог Дрима
(1956) Водопривредна основа слива Нишаве
(1957) Водопривредна основа Доње Саве1957
(1957, 1985, 1993) Водопривредна основа САП Косова
(1958) Водопривредна основа Тимочког басена
(1959) Водопривредна студија Биначке Мораве
(1960) Водопривредна основа слива Млаве
(1960) Водопривредно решење слива Јужне Мораве
(1961) Студија о интегралном коришћењу реке Ибра
(1961) Водопривредна студија слива Лаба
(1964) Студија јединственог хидротехничког система у сливу Велике Мораве
(1966) Водопривредна студија хидросистема Ибар – Лепенац
(1968) Методологија Водопривредне основе Југославије
(1970, 1985) Водопривредна основа Дрине
(1972 -1974) Водопривредна основа Југославије
(1974) Водопривредно решење Метохије
(1977) Водопривредна основа Колубаре
(1979) Водопривредно решење Великог Рзава
(1979) Опште водопривредно решење слива Власине
(1980) Унапређење метода и технолошких поступака уређења и коришћења водних ресурса у Србији
(1984) Водопривредна основа Војводине
(1985) Водопривредна основа Драве и Дунава у СР Хрватској
(1988) Идејно решење водопривредног уређења Тамиша
(1989) Водопривредни биланс Дунава на територији СФРЈ
(1986) Водопривредна основа Србије ван САП
(1987, 2001) Водопривредна основа Србије
(2002) Водопривредна проблематика на територији града Београда и основне смернице за даљи развој водопривреде

Публикације и елаборати из области уређења водотока и одбране од поплава

Дугогодишње активности у области уређења водотока и одбране од поплава одразиле су се и на плану публиковања резултата истраживања и приказа изведених радова. Ове публикације се могу сврстати у неколико категорија :
• Монографије о проблематици уређења водотока и одбране од поплава
• Стручни и научни радови, штампани у зборницима радова са стручних скупова
• Студије специфичних проблема уређења водотока и одбране од поплава

С обзиром на врло велики број објављених стручних и научних радова, у наставку се приказују само најзначајније публикације у области уређења водотока и одбране од поплава, које је издао Институт "Јарослав Черни". Ове публикације се могу сврстати по следећем хронолошком редоследу :

(1961) "Прилог проучавању ушћа река"
(1963) "Дунав и Сава код Београда"
(1967) "Концепције и достигнућа у речној хидраулици"
(1978) "Речна хидраулика и уређење водотока"
(1998) "Заштита од поплава у Србији"
(2000) "Режим леда на Дунаву и одбрана од ледених поплава"
(2008) "Режим наноса Дунава"

Поред наведених публикација у области уређења водотока и одбране од поплава, ова проблематика је третирана и у посебним издањима Института "Јарослав Черни", која се публикују периодично (сваке друге године), под насловом „Управљање водним ресурсима Србије". У свакој од ових монографија заступљен је већи број радова из
области уређења водотока и одбране од поплава. Такође треба истаћи заступљеност ове проблематике у зборницима радова о војвођанској водопривреди, који су две деценије излазили под нсловом "Воде Војводине".

8 9
10
11 12
13
 
RocketTheme Joomla Templates