Payday Loans
Please update your Flash Player to view content.
Публикације Тематске монографије
Тематске монографије ПДФ Штампа Ел. пошта

Тематске монографије Института су повремени зборници радова из одређене области који су најчешће мултидисциплинарни и дубоко залазе у неку специјалистичку област.

Монографије из ове едиције излазе на српском језику у различитом тиражу. Штампају се у пуном колору и богато су илустроване, Б5 формата и просечног обима од око 500 страна.

Не дистрибуирају се комерцијално. Библиотеке и универзитети их могу добити на захтев.

Хидроинформациони системи за управљање хидроенергетским ресурсима у Србији

Издвајамо монографију "Хидроинформациони системи за управљање хидроенергетским ресурсима у Србији" коју су приредили Дејан Дивац, Душан Продановић и Никола Миливојевић. Монографија је објављена у децембру 2009. године.

alt

Извод из предговора

"Да би се унапредило управљање хидроенергетским ресурсима, неопходно је интегрисати савремено знање о процесима који прате ток воде, од падавина на сливно подручје па све до излаза из хидроцентрале, са реалним и ажурним подацима тренутног стања система и са оптимизационим алгоритмима који би обезбедили постизање циља уз поштивање постављених критеријума. Веома је важно и да резултат буде употребљив у реалном времену, како би се руковаоцима хидроелектрана и других објеката за контролу вода обезбедила правовремена подршка у доношењу одлука."

Књига има 15 поглавља:

1. Хидроинформациони системи за управљање хидроенергетским ресурсима у Србији: 1-30

Део I: Моделирање отицаја са сливова

2. Моделирање отицаја на комплексним сливним површинама: 37-58
3. ГИС алгоритми за аутоматско креирање података за хидролошке моделе: 63-81
4. Естимација параметара дистрибуираних хидролошких модела: 87-110
5. Процедура ажурирања стања дистрибуираних хидролошких модела за оперативну прогнозу дотицаја: 113-136
6. Моделирање отицаја у условима бифуркација услед испресецаности слива каналима: 139-152

Део II: Моделирање интеракције водоток - акумулација - хидроелектрана

7. Основе моделирање течења у систему отворених токова, акумулација и хидроелектрана: 157-178
8. Моделирање неустаљеног течења у систему отворених токова, акумулација и хидроелектрана: 181-205
9. Ажурирање стања модела неустаљеног течења као подршка оперативном управљању: 207-223
10. Алгоритми за управљање производњом хидроелектрана: 225-245
11. Моделирање управљања хидроелектранама у каскади: 249-262

Део III: Информационе технологије и нумерички алгоритми

12. Отворена софтверска архитектура за аквизицију, обраду и архивирање података: 267-228
13. Провера, валидација и побољшање квалитета временских серија: 291-310
14. Симулација сложених хидроенергетских система употребом модела са дискретним догађајима: 313-332
15. Рачунарски подржана оптимизација рада хидроелектрана: 335-355

PDF можете преузети овде

Анализа притисака и процена утицаја на водне ресурсе

analiza_pritiska_koricaИнститут за водопривреду је у децембру 2011. године уз суфинансирање Министарства просвете и науке издао монографију „Анализа притисака и процена утицаја на водне ресурсе“. Одговорни уредник монографије је Др Божидар Стојановић, научни саветник.

Из садржаја издвајамо:

Општи концепт анализе притисака и процене утицаја

Др Божидар Стојановић, дипл. инж. техн.
Миодраг Миловановић, дипл. инж. грађ.
Драгица Вулић, дипл. инж. техн.

Идентификација водних тела на водотоцима – пример слива Колубаре

Драгана Нинковић, дипл.инж. грађ.
Др Марина Бабић Младеновић, дипл.инж.грађ.

Идентификација значајних загађења и процена утицаја и ризика на површинске воде у сливу Колубаре

Др Божидар Стојановић, дипл. инж. техн.
Миодраг Миловановић, дипл. инж. грађ.
Драгица Вулић, дипл. инж. техн.
Мр Иван Милојковић, дипл. инж. грађ.

Квантификација притисака и утицаја и процена ризика за подземне воде на примеру слива Колубаре

Душан Ђурић, дипл. инж. грађ.
Милица Миловановић, дипл. инж. грађ.
Владимир Лукић, дипл.инж.геол.
Драгица Вулић, дипл.инж. техн.

Идентификација и карактеризација хидроморфолошких притисака у сливу Колубаре

Др Марина Бабић Младеновић, дипл.инж. грађ.
Драгана Нинковић, дипл.инж. грађ.

Процена утицаја климатских промена на режим протока у рекама Србије

Дејан Димкић, дипл.инж. грађ.
Проф Јован Деспотовић, дипл.инж.грађ.

Извештавање у процесу примене Оквирне директиве о водама ЕУ

Драгана Нинковић, дипл. инж. грађ.
Драгица Вулић, дипл.инж. техн.

Примена инструмената заштите животне средине у управљању водним ресурсима

Др Божидар Стојановић, дипл.инж. техн.
Миодраг Миловановић, дипл.инж. грађ.

 

Подземне воде Војводине

Monografija_Podzemne_vode_Vojvodine_-_korica

Извод из предговора

Монографија „Подземне воде Војводине“ представља синтезу досадашњих сазнања о хидрогеолошким одликама стенских маса и хидродинамичким и хидрохемијским одликама подземних вода на територији Војводине, релевантним за оцену и објашњење њихове садашње експлоатације и оцену могућности коришћења подземних вода за водоснабдевање становништва и индустрије у Војводини у наредним деценијама.“

 

Издвајамо из садржаја:

1. ПРЕДГОВОР

2. ОПШТЕ ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ВОЈВОДИНЕ

2.1. Литостратиграфске одлике
2.2. Тектонске одлике
2.3. Геоморфолошке одлике

3. ХИДРОГЕОЛОШКЕ И ХИДРОДИНАМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

3.1. Хидрогеолошке и хидродинамичке одлике Бачке
3.2. Хидрогеолошке и хидродинамичке одлике северног Баната
3.3. Хидрогеолошке и хидродинамичке одлике јужног Баната
3.4. Хидрогеолошке и хидродинамичке одлике северног Срема
3.5. Хидрогеолошке и хидродинамичке одлике јужног Срема

4. КВАЛИТЕТ ПОДЗЕМНИХ ВОДА У ПОДРУЧЈУ ВОЈВОДИНЕ

4.1. Квалитет „првих“ издани
4.2. Квалитет основне издани
4.3. Квалитет издани у водоносним срединама плиоцена

5. ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ У ПОДРУЧЈУ ВОЈВОДИНЕ

5.1. Захватање подземних вода за јавно водоснабдевање
5.2. Просечна дневна експлоатација подземних вода из изворишта
5.3. Укупно захваћене подземне воде за јавно Водоснабдевање
5.4. Ефекти експлоатације подземних вода

6. ПРОБЛЕМИ ГАЗДОВАЊА ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА

6.1. Истраженост подземних вода
6.2. Експлоатација подземних вода
6.3. Заштита квалитета подземних вода

 

monografija-divac-korica-webМоделирање напонско-деформационог понашања испуцале стенске масе

Извод из рецензије

Аутори су на систематичан начин обрадили и приказали веома сложен проблем дефинисањa веза напона и деформација за чврсте стенске масе са израженим планарним континуалним дисконтинуитетима. Ослањајући се на класично третирање пластичних деформација, аутори су развили оригиналну формулацију параметара функције течења и неасоцијативне функције потенцијала пластичне деформације, примењујући је на просторни проблем са произвољним бројем дисконтинуитета.

Примена добијених резултата у техничкој пракси значајна је за анализу интеракције грађевинске конструкције и испуцале стенске масе, што значи да ова књига у којој је добро конципиран и детаљно обрађен модел понашања стенске масе, може допринети и расветљавању проблема поузданог и рационалног димензионисања конструкција.

Ђорђе Вуксановић, Радован Славковић и Мирослав Живковић

 

 Интензитети јаких киша у Србији

jake kise

Извод из предговора

Главни узрок појаве поплава, пре свега катастрофалних поплава у природним речним долинама су интензитети јаких киша кратких трајања.
Основни циљ ове Монографије био је да се на бази постојећих података са 30 плувиографских станица и 437 кишомерних станица у Србији успоставе модели и механизми за одређивање релевантних карактеристика киша кратких трајања на било којој локацији у Србији. Да би се то постигло, на свих 30 плувиографских станица дефинисане су релевантне карактеристике киша: висина кише, њен интензитет и облик хијетограма, извршена њихова обрада коришћењем података са плувиографа и података са кишомера. Извршено је трансформисање релевантних карактеристика на бездимензионалне величине и њихова регионализација. Формиране су редукционе криве киша јаког интензитета. Повезивањем карактеристика дефинисаних за 30 плувиографских станица са карактеристикама максималних једнодневних киша познатих на 437 кишомерних станица, створена је основа да се дефинишу својства киша кратких трајања практично на територији читаве Србије. Комплетна процедура обрађена је у ГИС окружењу и на тај начин формирано је 70 ГИС карата (7 вероватноћа x 10 трајања кише) на којима су приказани интензитети јаких киша. Захваљујући ГИС технологији омогућено је да се за било коју тачку у Србији, за коју се задају географске координате (X,Y), одреде рачунске висина кише, односно интензитет кише, распоред кише у току одређеног трајања кишне епизоде за одређену вероватноће појеве кише, односно за одређен повратни период.

 

 

 

 

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates