Payday Loans
Please update your Flash Player to view content.
Публикације Књиге
Књиге ПДФ Штампа Ел. пошта

gwm_coverУправљање подземним водама у великим речним сливовима

Подземне воде су изузетно значајан елемент система вода на планети Земљи. Оне представљају доминантни извор снабдевања водом за пиће. Током периода маловођа, подземне воде значајно доприносе протицају водотока. Поред тога, подземне воде су значајне за формирање и очување влажних станишта, као и оаза у аридним подручјима. Веома су популаран извор водоснабдевања због доступности и самопречишћавајућих карактеристика аквифера, али и због традиционално позитивног става према овом ресурсу. Такође, многима је архетипска слика "лепоте и снаге планинских извора". Наш народ каже да је "вода укусна и здрава ако прође седам каменова".

Књига је базирана на резултатима Београдске конференције о подземним водама, радовима и традицији „Београдске школе подземних вода", Института „Јарослав Черни", Института TZW из Карлсруеа, као и искуствима стеченим у току санације локалитета са загађеном подземном водом у САД. Размена идеја на састанцима са Техничком групом IAWD, као и Радном групом о подземним водама у оквиру ICPDR, је такође допринела вредности материјала приказаног у овој књизи.

За уреднике књиге су одабрани Проф. др Милан А. Димкић, др Мајкл Кавано и др Хајнц-Јирген Браух.

У књизи се разматрају најновија остварења у области управљања подземним водама у великим речним сливовима, уз иновативан, информативан и доследан приступ и излагање техничких алатки за планере, доносиоце одлука и инжењере.

Књига пружа опсежан преглед основних елемената управљања подземним водама у великим речним сливовима, и то:

 • друштвени, економски и законски оквири, циљеви, пракса и могућа помагала;
 • преглед прописа ЕУ и области подземних вода и њиховог спровођења;
 • природна појава подземних вода и природне околности и процеси;
 • проблематика управљања подземним водама и одржавања;
 • улога природних чинилаца у управљању подземним водама,
 • различити начини захватања и заштите подземних вода
 • старење и одржавање бунара,
 • проблематика нитрата и др.
 • моделовање као алатка за оцену подземних вода;
 • обнављање аквифера;
 • низ техничких прилога намењених стручњацима који се баве проблематиком подземних вода.

Извод из садржаја:

 • Основни елементи управљања подземним водама у великим речним сливовима
 • Самопречишћавајући потенцијал аквифера
 • Проблематика управљања и одржавања изворишта подземне воде
 • Математички модел - алатка за управљање режимом подземних вода
 • Велике акумулације подземних вода у градским срединама: угроженост квалитета воде и ревитализација аквифера
 • Прилог: одабрани подаци и анализе од потенцијалне користи за инжењере који се баве подземним водама

Издавач за Србију: Институт за водопривреду „Јарослав Черни"

 

Интензитети јаких киша у Србији

jake kise

Извод из предговора

Главни узрок појаве поплава, пре свега катастрофалних поплава у природним речним долинама су интензитети јаких киша кратких трајања.
Основни циљ ове Монографије био је да се на бази постојећих података са 30 плувиографских станица и 437 кишомерних станица у Србији успоставе модели и механизми за одређивање релевантних карактеристика киша кратких трајања на било којој локацији у Србији. Да би се то постигло, на свих 30 плувиографских станица дефинисане су релевантне карактеристике киша: висина кише, њен интензитет и облик хијетограма, извршена њихова обрада коришћењем података са плувиографа и података са кишомера. Извршено је трансформисање релевантних карактеристика на бездимензионалне величине и њихова регионализација. Формиране су редукционе криве киша јаког интензитета. Повезивањем карактеристика дефинисаних за 30 плувиографских станица са карактеристикама максималних једнодневних киша познатих на 437 кишомерних станица, створена је основа да се дефинишу својства киша кратких трајања практично на територији читаве Србије. Комплетна процедура обрађена је у ГИС окружењу и на тај начин формирано је 70 ГИС карата (7 вероватноћа x 10 трајања кише) на којима су приказани интензитети јаких киша. Захваљујући ГИС технологији омогућено је да се за било коју тачку у Србији, за коју се задају географске координате (X,Y), одреде рачунске висина кише, односно интензитет кише, распоред кише у току одређеног трајања кишне епизоде за одређену вероватноће појеве кише, односно за одређен повратни период.

 
RocketTheme Joomla Templates