Payday Loans
Лабораторије Лабораторијa за испитивање квалитета воде
Лабораторија за физичко-хемијско и биолошко испитивање воде ПДФ Штампа Ел. пошта

Лабораторија располаже са стручним кадром, опремом и простором и у могућности је да обави најкомпликованије анализе физичких, хемијских и биолошких параметара квалитета површинских, подземних и отпадних вода, воденог талога и муља.

Лабораторија је опремљена најсавременијим апаратима и уређајима, као што су:

 • UV-VIS спектрофотометар (Perkin-Elmer, Lambda 2)
 • гасни хроматограф са масеним детектором,  GCMS (Agilent Technologies 5975C)
 • плазма (Spectro Genesis)
 • анализатор органског угљеника и укупног азота, TOC – TN (Thermo scientific)
 • теренска опрема за анализе in-situ: t, pH, O2,, електропроводљивост, redox. (SEBA, WTW)
 • микроскоп  (ZEISS)
 • пећ за жарење, сушнице, термостати, ситна лабораторијска опрема и стаклатија.


У лабораторији се врше следеће анализе:

Физичкохемијске анализе воде обухватају следеће параметре:

 • поред класичних параметара квалитета воде у лабораторији се анализирају: тешки метали, металоиди и неметали (укупно 29 елемената), укупан азот (TN), укупан органски угљеник (TOC) фенолне материје, пестициди, PCB, PAH
 • лабораторија ради и анализе стабилности и агресивности воде
 • лабораторија је оспособљена да обавља теренска мерења и узорковања (површинска и дубинска) из водотокова, акумулација, изворишта подземних вода, као и на одабраним профилима - изливима комуналних и индустријских отпадних вода
 • приликом теренских мерења на водотоцима и изливима, мере се и актуелни протицаји. Поред концентрације измереног параметра, даје се и њихов масени протицај
 • када се укаже потреба, захватају се и испитују узорци воденог талога и муља на садржај метала, као и других индикатора загађења

Биолошка анализа воде

 • биолошка лабораторија је ангажована у испитивању површинских, подземних и отпадних вода, талога у бунарима воде за пиће, као активног муља из процеса биолошке обраде отпадних вода
 • биолошке анализе обухватају следеће параметре: класичне индиректне култивационе методе на течним и чврстим хранљивим подлогама (укупан број бактерија, колиформне бактерије и колиформне бактерије фекалног порекла, pseudomonas), директне микроскопске методе узорака различитог порекла (нпр. гвожђевите бактерије, филаментозне бактерије активног муља) и БАРТ - биодетекција.

У лабораторији се рутински ради и одређивање концентрације хлорофила у површинским водама.

 

 

video_buton_kratki

RocketTheme Joomla Templates