Payday Loans

IMG_0341

Управа Института
Управа Института ПДФ Штампа Ел. пошта

Органи Института су: Скупштина, Одбор директора и Генерални директор.

Скупштина Института доноси Статут, усваја финансијске и ревизорске извештаје, одлучује о статусним променама и одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом.

Председавајући на последњој седници Скупштине Института био је мр Милан Тричковић, дипл. инж.грађ.

Одбор директора и Генерални директор чине управу Института.

Одбор директора има 7 чланова. Одбор директора поставља Генералног директора Института, припрема предлоге одлука за Скупштину, одлучује о трајној пословној сарадњи или повезивању са другим привредним друштвима и одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом.

Одбор директора сачињавају:

 1. проф. др Милан Димкић
 2. проф. др Дејан Дивац
 3. доц. др Марина Бабић-Младеновић
 4. проф. др Стеван Прохаска
 5. др Миле Божић
 6. Душан Ђурић
 7. Милан Радовановић

divac

Председник Одбора директора је проф. др Дејан Дивац

Генерални директор Института заступа и представља Институт, организује и води пословање Института, стара се о законитости рада Института и обавља друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима Института.

Институт „Јарослав Черни", као научноистраживачка организација у свом саставу има Научно веће. Научно веће организује и спроводи научноистраживачки рад у Институту и има активно учешће у последипломским (докторским, мастер и специјалистичким) студијама запослених. Научно веће има 20 чланoва.
Научно веће сачињавају:
1. др Срђан Костић
2. проф. др Милан Димкић
3. проф. др Стеван Прохаска
4. проф. др Дејан Дивац
5. доц. др Марина Бабић-Младеновић
6. проф. др Првослав Марјановић
7. др Божидар Стојановић
8. др Недељко Стојнић
9. др Бранкица Мајкић-Дурсун
10. др Ненад Павловић
11. др Борис Покорни
12. др Милан Дотлић
13. др Милан Стојковић
14. др Ивана Орос
15. др Никола Миливојевић
16. др Миле Божић
17. др Весна Трипковић
18. др Жељка Рудић
19. др Александар Ђукић
20. др Предраг Пајићkostic

Председник Научног већа Института је др Срђан Костић

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТА „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ"

Рад у Институту организује Директор Института. Директор има два помоћника и стручни тим. Овај тим извршава одређене стручне задатке од значаја за управљање водама у Републици Србији и од значаја за рад Института.

У оквиру РЈ 08 - Радне јединице заједничких служби су и: служба рачуноводства, правно-кадровска служба и техничка служба.

Рад у Институту је организован по Заводима - радним јединицама. Директори завода су:

 1. Драгиша Жугић, дипл. инж. грађ. – директор РЈ 01 - Завод за хидраулику
 2. Милан Радовановић, дипл. инж. геол. – директор РЈ 03 - Завод за хидрогеологију и изучавање режима подземних вода
 3. др Миле Божић, дипл. инж. грађ. – директор РЈ 04 - Завод за хидротехничке мелиорације
 4. мр Милутин Стефановић, дипл. инж. шум. – директор РЈ 05/1 - Завод за заштиту од бујица и ерозије
 5. доц. др Марина Бабић-Младеновић, дипл. инж. грађ. – директор РЈ 05/2 - Завод за уређење водних токова
 6. Душан Ђурић, дипл. инж. грађ. – директор РЈ 06 - Завод за водоснабдевање, канализацију и заштиту вода
 7. проф. др Дејан Дивац, дипл. инж. грађ. – директор РЈ 07 - Завод за бране, хидроенергетику, руднике и саобраћајнице
 8. проф. др Стеван Прохаска, дипл. инж. грађ. – директор РЈ 10 - Завод за научноистраживачки рад и информатику

ПР служба, Библиотека и Рачунски центар функционишу у оквиру РЈ 10 - Завод за научноистраживчаки рад и информатику.

 
RocketTheme Joomla Templates