Payday Loans
О Институту
О Институту ПДФ Штампа Ел. пошта

Институт за водопривреду ”Јарослав Черни” АД је водећа научноистраживачка  организација у Србији у области вода.

Поред научноистраживачких активности, делатност Института обухвата  планирање и  пројектовање  водних, енергетских и инфраструктурних објеката и система,  надзор над извођењем хидротехничких објеката,   консултантске услуге везане за управљање  водним ресурсима и изграђеним објектима и системима,  израду стратешких докумената и експертиза, као и  помоћ приликом припреме законске регулативе, стандарда и методологија.

Институт за водопривреду ”Јарослав Черни”  је основан 1947. године, а име је добио по свом првом директору.  Посебно треба истаћи да  реноме Института превазилази локалне оквире, јер је његов значај признат не само у региону, већ и у Европи и свету. Захваљујући успешним активности на просторима бивше Југославије и у преко 20 иностраних земаља, име Института “Јарослав Черни” је постало  препознатљиво широм света.

Институт располаже  са научним и стручним кадром, опремом и искуством  да уз примену најновијих знања и технологија може успешно да решава и најсложеније задатке у домену вода и заштите животне средине. Институт има преко 240 запослених, од којих преко половине чине сарадници са високом стручном спремом, а значајан број има научна или истраживачка звања. Развој Института је подразумевао пермаментно увођење савремених метода истраживања и  пројектовања, уз  коришћење нових технологија и софистициране мерне опреме.

Институт “Јарослав Черни” има и значајну образовну улогу  у области водопривреде. Научни радници Института учествују у настави на факултетима универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Бања Луци. Поред тога, у Институту је  10 година  одржаван међународни курс из водопривредног инжењерства за стручњаке из земаља у развоју. Ову међународну активност  су подржале владе Холандије и Југославије, као и УНЕСКО.

Високи  реноме  Института потврђују бројне и врло значајне референце: изграђени хидротехнички објекти у Србији, на простору бивше Југославији и свету, као и студије, планови, пројекти и водопривредне основе. У претходном периоду, Институт је  учествовао у пројектовању и реализацији  најзначајнијих водопривредних система и објеката у нашој земљи. У том оквиру, треба истаћи  истраживања и студије за потребе пројектовања  великих система -  Хидроенергетског и пловидбеног система “Ђердап I” и “Ђердап II”, Хидросистемa  Дунав-Тиса-Дунав, као и бројних  хидроенергетских објекaтa. Поред тога, треба поменути студије и пројектe лука и пристаништа на обали Јадранског мора, на Дунаву и Сави.

Поред приказаних студија и пројеката на подручју бивше Југославије, треба истаћи да Институт има  значајно међународно искуство у пројектима који су реализовани у земљама Африке, Средњег и Далеког Истока, Средње и Јужне Америке и Европе. Највеће учешће Института је било у Либији, Ираку, Ирану, Алжиру и Перуу.

У  периоду од 2001 до 2010. године, Институт је учествовао у свим  значајним активностима у области вода у Србији. Ове активности се могу сврстати у следеће основне категорије:

  • Припрема стратешких докумената из области вода: Водопривредна основа Републике Србије, Студија одрживог развоја водопривреде Србрије, Инструменти за развој сектора вода у Републици Србији, припрема новелација Водопривредне основе и друго;
  • Студијска припрема законодавних докумената: Закон о водама Републике Србије, као и пратећа подзаконска акта;
  • Активно учешће у међународним активностима у области вода: активности у оквиру Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR), активности у оквиру Међународне комисије за слив реке Саве, студијске припреме предлога основа за преговоре и израду нацрта билатералних споразума са Мађарском, Румунијом, Бугарском, Хрватском, БиХ и Црном Гором и друго;
  • Израда комплексних студија и пројеката у свим областима сектора вода: Студија Београдског изворишта подземних вода, Осматрања, мерења и анализе утицаја успора Дунава на приобаље изазваног радом ХЕ "Ђердап 1" и ХЕ "Ђердап 2", Студија о могућностима водоснабдевања Шумадије и Поморавља, Студија унапређења поузданости прогнозе и упозорења о наиласку великих вода, Истраживања за потребе развоја и унапређења заштитно-дренажних система, Главни пројекат бране и акумулације "Првонек", Хидроинформациони систем "Дрина", Генерални пројекти уређења ерозионих и бујичних подручја, Проучавање екстремних хидролошких ситуација - поплава и суша у Србији, Студија мера и радова за успостављање међународног пловног пута  на реци Сави, Студија одбране од леда на Дунаву и друго.

 
RocketTheme Joomla Templates