Payday Loans
Текуће активности Међународни пројекти JOINTISZA
Побољшање сарадње у планирању управљања сливовима и превенције ризика од поплава ради побољшања статуса вода слива Тисе ПДФ Штампа Ел. пошта
cerni jointisza danube logo

JOINTISZA poster

Акроним пројекта: JOINTISZA

Извор финансирања: Co-funded by

the European Union (ERDF, IPA funds)

Тематска област: Управљање водама

Трајање пројекта: Јануар 1, 2017 – Јун 30, 2019

Укључене земље: Украјина, Словачка, Румунија, Мађарска, Србија

Прекомерно коришћење водних ресурса, промене режима вода, поплаве, загађење вода и друго, су проблеми чије решавање захтева хармонизоване активности и интегрални приступ институција које су надлежене за управљање водама на нивоу речних сливова. Институт за водопривреду Јарослав Черни учествује у имплементацији пројекта заједно са 11 пројектних партнера и придружених стратешких партнера из 5 земаља које деле слив реке Тисе ради побољшања сарадње међу клучним актерима и осврта на заједничке изазове у циљу изналажења потенцијалних решења која ће допринети побољшању статуса вода на сливу. Главни циљ JOINTISZA пројекта је интегрални приступ изради планова управљања водама и превенције ризика од поплава за следећи плански период у складу са ЕУ легислативом. Најважнији резултат пројекта је новелирање првог интегралног плана управљања сливом реке Тисе којим су већ обухваћени кључни аспекти ЕУ директиве о поплавама. Постојеће платформе Међународне комисија за заштиту Дунава (ICPDR) ЕГ за Тису и Стратегије ЕУ за дунавски регион (EUSDR) - Приоритетна област ће омогућити побољшање сарадње између кључних актера и транфер информација међу експертима и доносиоцима одлука. Поред тога планом комуникације и пројектним активностима предвиђено је укључивање различитих циљних група. Такође, пилот активности ће послођити као платформа за размену информација и интерактивну обуку.

Пројектни партнери: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza/partners

Project acronym: JOINTISZA                                                                    

Source of funding : Co-funded by
the European Union (ERDF, IPA funds)             

Topic Area: Water Management

Project duration: January 1, 2017 – June 30, 2019

Beneficiary countries: Ukraine, Slovakia, Romania, Hungary, Serbia

 
RocketTheme Joomla Templates