Payday Loans

panorama

Текуће активности Међународни пројекти DRINKADRIA
DRINKADRIA - Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region ПДФ Штампа Ел. пошта

drink adria
adriatic ipa

Институт за водопривреду "Јарослав Черни", заједно са још петнаест иностраних партнера учествује у пројекту DRINKADRIA (Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region). Основни циљ овог пројекта је да се кроз низ активности побољша водоснабдевање у оквиру Јадранског слива. Поред тога предвиђено је развијање протокола који ће позитивно утицати на стабилност водоснабдевања као и успостављање интерактивне веб платформе ради доступности информација и података стручној и широј јавности. За сада, ово је једини пројекат овог типа који се бави међуграничним водоснабдевањем и применом одређених мера у оквиру пилот подручја којих има укупно седам.

Реализација пројекта почела је у децембру 2013. године. Имплементација пројекта DRINKADRIA, који се завршава у марту 2016. године, финансира се кроз програм IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013.
Предвиђено је да се током реализације DRINKADRIA пројекта дају потенцијална решења за међуграничне проблеме везано за водоснабдевање, који су препознати од стране учесника пројекта: губици у мрежи, старење инфраструктуре, ниска цена воде, пораст потреба за водом, утицаји климатских промена, као и велика сезонска неравномерност потрошње воде.
Пројекат је усредсређен на међудржавне водне ресурсе који се користе за водоснабдевање, прекограничне системе водоснабдевања, али и на регионалне системе у оквиру појединачних држава, при чему се води рачуна о прекограничном/регионалном контексту управљања водним ресурсима, као и климатским променама и социо-економским карактеристикама разматране регије.
У реализацији пројекта учествује шеснаест партнерских институција из земаља Јадранског региона: Италије, Словеније, Хрватске, БиХ, Црне Горе, Албаније, Грчке и Србије.
Институт за водопривреду "Јарослав Черни" је једина институција из Републике Србије која је партнер на DRINKADRIA пројекту.

На нивоу целог DRINKADRIA пројекта Институт "Јарослав Черни" је водећи партнер за WP3 - Capitalization and sustainability (Радни пакет 3 – Капитализација и одрживост) и учествује у активностима које су обухваћене следећим радним пакетима:

 •  WP1 - Project and financial management (Радни пакет 1 – Вођење пројекта и финансијски менаџмент)
 • WP2 - Communication and Dissemination (Радни пакет 2 - Комуникација и ширење информација о пројекту)
 • WP3 - Capitalization and sustainability (Радни пакет 3 – Капитализација и одрживост), који подразумева:

  1. Израду плана капитализације;
  2. Активности капитализације од значаја за одрживост пројекта;
  3. Прикупљање података и осврт на остале регионалне пројекте од значаја (као што је План управљања сливом реке Дунав и сл.);
  4.  Успостављање платформе за коришћење заједничких ресурса размене добрих искустава.
 • WP4 - Cross border Water Resources management, (Радни пакет 4 – Управљање прекограничним водним ресурсима), где су дефинисане следеће подактивности:
  1. Регионалне карактеристике и климатске промене;
  2. Ризици који се односе на доступност водних ресурса у садашњости и будућности, са посебним акцентом на водоснабдевање;
  3. Ризици који се односе на сигурност водних ресурса који се користе за водоснабдевање у садашњости и будућности;
  4. Заштита, ублажавање штетних утицаја и прекогранично управљање водним ресурсима.
 • WP5 - Cross-border management of drinking water supply systems (Радни пакет 5 - Прекогранично управљање системима за водоснабдевање), у оквиру кога се налазе следеће активности:
  1. Приказ историјата развоја прекограничног водоснабдевања (односи се и на регионалне системе у оквиру једне земље ако су од значаја за пројекат).
  2. Развој и предлог стандардизованих поступака и процедура неопходних за ефикасано и ефективно управљање прекограничним системима водоснабдевања у садашњости и будућности.
  3. Идејно решење - предлог економског модела за дугорочно планирање прекограничних и регионалних система водоснабдевања.
 • WP6 – Pilot actions (Радни пакет 6 – Активности у оквиру одабраних пилот пројеката)

Србија, по правилима IPA Adriatic фонда, није могла да предложи пилот подручје, али је "Водовод" Никшић, као партнерска организација DRINKADRIA пројекта из Црне Горе, због дугогодишње успешне сарадње тражио да Институт "Јарослав Черни" буде њихов Консултант на реализацији активности на пилот подручју никшићког водовода, што је и одобрено од стране IPA фонда.
Активности у оквиру овог радног пакета груписане су у следеће групе подактивности:

 1. Развој заједничког аналитичког оквира примењивог на све пилот локалитете;
 2. Активности на појединачним пилот локалитетима;
 3. Успостављање протокола и документовање искустава везано за имплементацију активности на пилот локалитетима.

Очекује се да ће имплементација пројекта DRINKADRIA допринети развијању регионалне платформе за повезивање стручњака у области водоснабдевања, са нагласком на развоју сигурности и стабилности водоснабдевања. Такође, међу очекиваним резултатима Пројекта је и допринос побољшању квалитета водоснабдевања и живота на подручју читавог региона Јадранског слива. Крајња циљна група је становништво земаља у региону који је обухваћен Пројектом. У том циљу, у оквиру пакета WP3, предвиђена је организација 3 Националне радионице. Такође је предвиђено учешће стручњака Института на састанцима и конференцијама у оквирима пројекта, као и ван њега.

Пропратни резултати су информисање јавности о важности очувања питке воде и водних ресурса за садашње и будуће генерације, те ће се у Пројекту генерисати низ пропратних материјала едукативног карактера попут брошура и летака, а биће организовани научно-стручни скупови и радионице за стручњаке и истраживаче, као и презентације за ширу јавност. Осим овога, у оквиру Пројекта је планирано да се прикупе подаци о осталим реализованим и текућим пројектима (националним и прекограничним) који су повезани са DRINKADRIA пројектом.

 
RocketTheme Joomla Templates