Payday Loans
Текуће активности Међународни пројекти DanubeSediment
Управљање наносом Дунава – Поновно успостављање биланса наноса Дунава ПДФ Штампа Ел. пошта

DanubeSediment Logo

DanubeSediment Poster DINA1 Printable version without marks 2017-05-23Назив пројекта: Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River

Акроним пројекта: DanubeSediment

Ознака пројекта: DTP1-1-195-2.1

Трајање пројекта: 1. јануар 2017 – 30. јуни 2019.

Водећи партнер: Техничко-Економски факултет у Будимпешти, Мађарска

Укључене земље: Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, Србија, Хрватска, Румунија, Бугарска, Словенија

Циљ пројекта DanubeSediment је унапређење управљања наносом Дунава и његових притока. Наиме, док на појединим деоницама Дунава долази до таложења наноса, на другим се опажа његов недостатак. Ове појаве могу утицати на повећање опасности од поплава, смањење могућности за пловидбу, као и на хидроенергетски потенцијал и биодиверзитет. Како нанос не познаје административне и политичке границе, пронос наноса и управљање наносом је најбоље разматрати на међународном нивоу. На недостатке у управљању наносом на сливу Дунава је указано у Плану управљања сливом Дунава (Међународна комисија за заштиту реке Дунав – ICPDR, 2009. и 2015.) што је резултирало покретањем овог пројекта. Пројекат се кофинансира из фондова Европске уније (ERDF и IPA).

Институт за водопривреду „Јарослав Черни" АД је један од 14 пројектних партнера и учествује у свим пројектним активностима, укључујући прикупљање и анализу података, хармонизацију података са суседним земљама, прорачун биланса наноса Дунава, анализу утицаја притока, хидролошког режима и водних објеката на пронос наноса и морфолошке промене корита, анализу „притисака", припрему предлога мера за управљање наносом, израду приручника,  упутстава и других извештаја. Неки од основних резултата пројеката су:

  • Приручник добре праксе праћења наноса,
  • Извештај о билансу наноса Дунава, који разматра негативне утицаје дисконтинуитета наноса на опасност од поплава, унутрашњу пловидбу, хидроенергетику и екологију,
  • Упутство за управљање наносом Дунава, који обухвата неопходне мере,
  • Упутство за заинтересоване стране у управљању наносом, са описом начина примене мера.

ICPDR ће закључке пројекта уврстити у План управљања сливом Дунава и План управљања ризицима од поплава на сливу Дунава. Пројекат ће допринети бољем и одрживом управљању наносом на сливу Дунава те побољшању пловидбених услова, смањењу ризика од поплава, побољшању еколошког статуса и услова за дугорочну хидроенергетску производњу. Поред тога, биће организована међународна радионица за кључне актере и обука 100 стручњака, како би се успоставила ефикасна комуникација са крајњим корисницима и како би се они упознали са резултатима пројекта.

За више информација посетите: www.interreg-danube.eu/danubesediment

 
RocketTheme Joomla Templates