Payday Loans
Текуће активности Форум историја српске хидротехнике Области хидротехнике Ерозија и бујице
Ерозија и бујице
Историјат активности у области ерозије , бујица и речног наноса ПДФ Штампа Ел. пошта

Делокруг активности и институционалне форме у области заштите од ерозије и бујица

Историјат активности у области заштите од ерозије и бујица обухвата период дужи од 100 година. Почетак организованих активности у овој области је везан за изградњу железничке пруге Београд-Скопље-Атина. Први радови на уређењу бујичних токова су изведени 1907. године, на сектору Грделичке клисуре, у циљу заштите железничке пруге. Ове радове карактерише парцијалан приступ решавању проблема, јер су активности биле усмерене на најкритичније локалитете, где је железнички саобраћај био највише угрожен. Систематски рад ширег обима на заштити од бујица, почео је 1928. године, када се приступило уређењу бујичног тока Калиманска река у Владичином Хану и непосредно после тога заштити од ерозије и уређењу бујичних токова у другим сливовима на сектору Грделичке клисуре. На сликама 1. и 2. приказане су фотографије неких делова сливова на сектору Грделичке клисуре, на којима се уочава интензитет ерозионих процеса.

Слика 1. Ерозија на огољеним површинама Слика 2. Интензитет ерозије
Слика 1. Ерозија на огољеним површинама Слика 2. Интензитет ерозије

 

 

Ступањем на снагу Закона о уређењу бујица, 1930. године, формирана је “Служба за уређење бујица у оквиру Министарства шума и руда и банских управа, што је резултирало систематичним приступом уређењу бујица и заштити од ерозије. Законом о уређењу бујица су регулисане и надлежности у оквиру делатности за уређење корита бујичних токова и за заштиту земљишта од ерозије, подизањем шума и извођењем других биолошких радова, са могућношћу експропријације. Истим Законом је за оперативно решавање бујичних проблема и за реализацију потребних радова, предложено оснивање у одсека за уређење бујица и привремених теренских шумско-техничких секција за уређење бујица.

Након доношења Закона о уређењу бујица, активности у овој области су се нормално одвијале, с тим што су обим радова и динамика њиховог извођења били условљени приликама у друштву. Током Другог светског рата, радови на заштити од бујица су били врло ограниченог обима и усмерени искључиво на одржавање безбедног железничког и друмског саобраћаја. Такав приступ овој проблематици се задржао и у првом послератном периоду, све до 1949. године.

Опширније...
 


RocketTheme Joomla Templates